Керівництво для авторів

Вимоги до оформлення публікації:

Структура статті повинна відповідати вимогам постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 року №7-05/1 та включати наступні елементи:

 • Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями.
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.
 • Формулювання мети статті (постановка завдання).
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 • Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 • Список використаних джерел, складений відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015.

Необхідно в тексті статті виділити назви кожного із зазначених елементів.

Порядок розміщення матеріалу:

 • УДК;
 • Прізвище, ім’я автора;
 • Вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи автора;
 • Назва статті;
 • Анотація (повинна бути структурованою, містити мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки). Представляється двома мовами: українською (500–600 друкованих знаків з пробілами) та англійською (не менше 1800 друкованих знаків з пробілами).
 • Ключові слова українською та англійською мовами (8–10 понять).
 • Посилання на використані джерела, які оформлюються у квадратних дужках, де через кому вказується номер джерела та сторінка цитування у даному виданні (зразок [4, с. 56]). Література має оформлятися за алфавітом.

При оформленні матеріалів просимо враховувати такі вимоги:

Загальний обсяг від 10 сторінок друкованого тексту формату А-4.

Стандарти: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ 1,25 см, всі поля 2,5 см, редактор Word, тип файлу RTF.

У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки типу «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’).

Малюнки, виконані векторною графікою, мають бути вміщені одним об’єктом або згруповані і обов’язково підписані. Скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менше 300 dpi та прив’язувати їх до тексту й групувати у відповідному масштабі.

Список використаних джерел оформлювати згідно з ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання”.

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідають автори. Автори, які не мають наукового ступеня, додають до статті рецензію наукового керівника або іншого фахівця з науковим ступенем (засвідчену печаткою за місцем роботи рецензента).

Редакційна колегія зберігає за собою право на редагування і скорочення статей, а при потребі – повернення на доопрацювання.

До статті (окремим файлом) додається довідка про автора, у якій зазначається: прізвище, ім’я та по батькові автора (ів), науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва місця роботи, та підрозділу (кафедра, лабораторія тощо), домашня адреса (обов’язково вказати область та поштовий індекс), контактні телефони, e-mail.